Glossary

זיהוי טביעות אצבע – Fingerprint Recognition

זיהוי ביומטרי על פי השוואה של טביעות אצבע, המבוצעת בדרך כלל על פי נקודות ייחוס בעלות משמעות מיוחדת (minutia - "מינושה"*), כאשר ההשוואה נעשית על המיקום והיחסים בין הנקודות. *צילום "טביעת אצבע" דיגיטלית מנותח ומופרד לנקודות ייחוס של הטביעה הנקראות "מינושה". *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

קרא עוד

מאפיין ביומטרי

מאפיין ביומטרי הינו מאפיין פיזיולוגי של אדם, הייחודי לאדם זה, נותר קבוע לאורך זמן, ניתן לדגימה מהאדם וניתן להשוואה עם דגימות אחרות. ניתן לחלק את המאפיינים הביומטריים לשתי קבוצות עיקריות: תכונות פיזיולוגיות הקשורות לצורת גופו של האדם. לדוגמא, זיהוי טביעות אצבע, זיהוי תווי פנים, זיהוי DNA, זיהוי כף יד וזיהוי קשתית או רשתית בעין. תכונות התנהגותיות אשר קשורות להתנהגות של אדם. לדוגמה, זיהוי קצב הקלדתו של אדם, זיהוי אופן הליכתו וזיהוי קולו של אדם. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

קרא עוד

סף החלטה – Threshold

מספר שמאפשר לסווג על פיו את ציון ההשוואה לשני מרחבים – זיהוי או דחייה. אם הציון קטן מהסף אזי מתקבלת החלטה של דחייה (זהות הנבדק לא אומתה), אחרת תתקבל החלטה של אישור (זהות הנבדק אומתה). באופן אידיאלי יצור סף ההחלטה הפרדה ברורה בין המורשים לאלו שאינם מורשים. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

קרא עוד

ציון – Score

​ערך מספרי המתקבל מתהליך ההשוואה ומציין את מידת ההתאמה בין דגימת הייחוס לדגימה לצורך השוואה. ערך מרבי מציין התאמה מושלמת וערך נמוך מציין שוני מוחלט. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

קרא עוד

תבנית – Template

המרה של התמונה לרצף סיביות המייצג אותה, כדוגמת המרה של טביעת אצבע לנתוני XY של נקודות ה-minutia. בדרך כלל המרה זו היא חד כיוונית ולא ניתן לחזור ממנה למידע המקורי, אם כי ניתן ליצור מהתבנית הנ"ל טביעת אצבע (שונה) שתייצר תבנית דומה על אותה מערכת. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

קרא עוד

תמונות ייחוס – Gallery

דגימה של מאפיין ביומטרי, הנעשית בתנאים מבוקרים כדי ליצור רשומה קבועה של מידע ביומטרי, אליה יושווה בעתיד מידע שוטף לצורך אימותו או זיהויו. איכות תמונת תווי פנים נקבעת על-פי עקרונות תקן ISO19794-5. איכות תמונת טביעות אצבעות נקבעת על-פי מדד NIST*-NFIQ*.   *NIST - National Institute of Standards and Technology. *NFIQ - Fingerprint Image Quality. *מתוך אתר ממשלתי GOV.IL

קרא עוד